Szerződéses feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az Ön, mint szerződő (továbbiakban szerződő) által kezdeményezett és a Dream Air Team SC szervezettel létrejövő (székhelye: 8391 Sármellék, 047/16., hrsz., szervezet nyilvántartási száma: Budapest Környéki Törvényszék 13-02-0007757, képviselője: Gábor Andrea Krisztina elnök, adószáma: 19233174-1-20, bankszámlaszáma: 11742111-25343557-00000000, kézbesítési email címe: info@dreamair.hu, repülési tevékenységének központi helye: Budakeszi – Farkashegyi Repülőtér, 2092 Budakeszi, Farkashegy 11., – a továbbiakban Dream Air Team) szerződését illető jogokat és kötelezettségeket. Az ÁSZF a szerződő és Dream Air Team felet együttesen „Felek” szó alatt jelöli.
Szerződésre minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy jogosult. A jelen ÁSZF-ben meghatározott különleges elállási jogok, kizárólag a jogszabályok szerint fogyasztónak minősülő személyeket illeti meg.
A felek megállapítják, hogy ezen megállapodás alapján a jelen ÁSZF esetében a  45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet teljes egészében alkalmazandó. Felek ugyanakkor megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján a szerződés teljesítésében használandó légijármű abban az esetben vehet részt a légiközlekedésben, ha a légijárműben tartózkodó személyek a biztonsági szabályoknak eleget tesznek. (141/1995 (XI.30.) Kormány rendelet 27.§ (1) bek.) Felek megállapodnak, hogy olyan anyagot vagy tárgyat, amely a repülés vagy a légijárművön tartózkodó személyek biztonságát veszélyezteti, nem szabad a légijárművön szállítani, vagy annak fedélzetére felvinni. Felek megállapodnak abban is, hogy a jelen ÁSZF alapján repülésre jelentkező utasnak tűrnie kell, hogy a légijármű fedélzetére szállásakor a fegyvert vagy a fegyverként használható egyéb eszközt, anyagot tőle elvegyék és a repülés tartama alatt hozzá nem férhető helyen (pl. repülőgép csomagtere) őrizzék. Felek megállapodnak, hogy az a jelen ÁSZF alapján repülésre jogosult személy, aki erre vonatkozó kérésre nem veti magát alá a biztonsági ellenőrzésnek, a repülésből kizárható. Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján a biztonsági és egyéb repülési előírások betartását, a repülés végrehajtására a Dream Air Team által kijelölt szakszolgálati engedéllyel rendelkező pilóta jogosult ellenőrizni a repülésre való felkészülés kezdetétől, a repülés végéig bezárólag a szerződő vagy a repülésre jogosult személy együttműködése esetén. Felek megállapodnak, hogy az együttműködést megtagadó személy a repülésből kizárható. A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés szolgáltatásaiért fizetendő díj magyar forintban teljesítendő. Felek megállapodnak, hogy a fentiek szerint a létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Szerződő kijelenti, hogy cselekvőképes, nagykorú személy. A szerződő, a repülés hozzájárulásával jogosult, beszállókártyát letölteni és azt egyszeri alkalommal – ő vagy általa feljogosított- felhasználni, mint támogató. Felek megállapodnak, hogy a Dream Air Team, a szerződő szerződésének elküldését megelőzően tájékoztatja a szerződőt az alábbiakról:

Biztonsági alapszabály melléklet:
A költségmegosztott repülésekre vonatkozó biztonsági szabályok nem annyira szigorúak, mint a kereskedelmi célú légi járatok esetében. Ez azt jelenti, hogy nagyobb kockázatot vállalnak, mintha egy kereskedelmi légitársaságtól vennének jegyet, amire sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak: ahol a légi jármű, a pilóta, valamint az üzemeltető, folyamatos ellenőrzések és a hatóság szigorú felügyeleti szabályainak hatálya alá tartozik. Ugyanakkor a kereskedelmi célú légi járatokkal ellentétben, a kisgépes légiközlekedés repüléseinek kockázati szintje összevethető, a közúti közlekedésben tapasztalt kockázati szinttel.

Utasok magatartási kódexe:
(1) Be kell tartani a pilóta utasításait. Fontos megérteni, hogy a pilóta az egyetlen döntéshozó a repülőgépen, mivel ő a parancsnok. Indulás előtt, a pilóta bármikor dönthet a járat visszavonásáról. Repülés közben a járat utasainak tartózkodniuk kell a pilóta döntéseinek bírálatától, ezzel a pilóta figyelme nem vonható el a repülőgép biztonságos vezetésétől.
(2) Tiszteletben kell tartani, a pilóta időjárási kockázattal kapcsolatos döntését. Pilótaengedélynek részeként, a magán pilóták képzésben részesültek az időjárásról valamint, az időjárás változás következményei által kialakuló helyzetekről. A legtöbb pilóta csak látás szerint, s ennek megfelelő időjárásban repülhet, a VFR (Látás szerinti Repülési Szabályok) képzése szerint. Néhány pilótának van IFR (Műszer Repülési Szabályok) minősítése, és nem vizuális időjárási viszonyok között is repülhet. Mind a VFR, mind az IFR pilóta döntése a repülés végrehajtása, valamint az útvonal repülés közben vagy épp nem repülés közben történő megváltoztatása, melyet tiszteletben kell tartani. Az utasnak soha nem szabad megkísérelnie a pilótát meggyőzni, hogy másképp döntsön, mert ezzel veszélyezteti az utas és a pilóta életét.
(3) Tartsa be a maximálisan megengedett poggyász súlyt. A kisrepülőgép, amelyben repülni fog, nagyon érzékeny a súlyváltozásokra. A pilóta számításba veszi az utasok által közölt súly adatokat magukról és poggyászaikról, hogy kiszámolja a repülőgép tömegközéppontját. Ezért szükséges, hogy az utasok tiszteletben tartsák a pilóta által engedélyezett maximum súly értékeket és ne mozgassák poggyászaikat repülés közben. Szükséges, hogy az utasok repülés előtt pontos súly adatokat közöljenek, valamint jelezzék a pilótának, ha ezekben változás történt.
(4) Tilos az illegális vagy veszélyes áruk szállítása. Az utasnak soha nem szabad illegális vagy veszélyes árut szállítania. Ha az utasnak kétségei vannak, a szállított áru veszélyes természetéről, akkor az utasnak tájékoztatnia kell a pilótát, aki eldönti, hogy az áru a fedélzetre vihető e vagy sem. A pilóta bármikor ellenőrizheti az utas táskáját, megtagadhatja fedélzetre vételét. Ha a pilóta azt tapasztalja, hogy az utas veszélyes árut szállít, és erről őt nem tájékoztatták, a pilóta megtagadhatja az utas a fedélzetre vételét.
(5) Legyen időben a megbeszélt helyszínen. A repülés megtervezésekor, a pilóta figyelembe veszi a tervezett indulási és érkezési időt, valamint a várható időjárási viszonyokat. Ezért fontos, hogy a pilóta felszállhasson a tervezett időpontban. Az időben történő érkezés bizonytalansága esetén, az utasoknak tájékoztatniuk kell a pilótát.
(6) A járat törlése, a járat indulás előtt. Az utas indulás előtt bármikor törölheti a járatot.
(7) Biztonsági szabályok. Az utasoknak be kell tartaniuk a következő alapvető biztonsági alapelveket:
I. Tartózkodjon a dohányzástól a repülés közben, különösen, ha a pilóta erre kéri.
II. Az utasoknak soha nem szabad megérinteniük a műszereket és a kormányszerveket, mivel ez balesethez vezethet.
III. Az utasok nem beszélhetnek, amikor a pilóta használja a rádiót, valamint amikor a felszállást és a leszállást végrehajtja.
IV. Az utasok nem nyúlhatnak az ajtózárhoz, ha a pilóta nem utasította őket erre.
V. Az utasoknak tartózkodniuk kell pszichoaktív anyagoktól, beleértve az alkoholt, a repülést megelőzően vagy az alatt.

Pilóták magatartási kódexe:
(1) A pilóta az egyetlen, aki jogosult a repülésre és a repülőgéppel kapcsolatos döntések meghozatalára. Más emberek jelenléte sosem szabad, hogy bármilyen módon nyomást gyakoroljon a pilótára, a repülés végrehajtása szempontjából, mert a pilóta az egyetlen, aki tudja, hogyan repülje biztonságosan a légi járművet. Az utasok tájékoztatva kell, hogy legyenek a járat esetleges törlésének lehetőségéről, bármikor, bármilyen indokkal.
(2) A nem kereskedelmi jellegű kisgépes repülésben, a kis géppel végrehajtott repülések során bekövetkező balesetek elsődleges oka, a rossz időjárási körülmény. Az időjárási viszonyok gyorsan változhatnak, ennek következtében a pilóta lemondhatja repülést. Ezért a tényleges repülést megelőzően, a pilótának tájékoztatnia kell az utasát az időjárás előre jelzésről, a járat megvalósíthatóságának szempontjából. Az utas jelenléte és az ő elvárásai a repülés napján, nem szabad, hogy befolyásolja a pilótát, ha lemondja a repülést.
(3) A pilóta bármikor, bármilyen okból (biztonság vagy üzemelés) indoklás nélkül megtagadhatja az utasok fedélzetre vételét.
(4) Az EU biztonsági szabályai, csak magánszemélyek számára engedélyezi, a költségmegosztásos járatokat, ha a közvetlen költség (azaz a repüléshez közvetlenül kapcsolódó költségek, pl. üzemanyag, repülőtéri illetékek, repülőgép bérleti díja) minden fél által megosztott, beleértve a pilótát is. A költségmegosztásos járatoknak nem lehet nyereségük. Ha a repülés, nem az EU biztonsági szabályainak megfelelően költségmegosztott repülés, a járat kereskedelmi repülésnek minősül és a kereskedelmi légi üzemeltetési szabályokat kell alkalmazni.
(5) A repülés előtt a pilótának mindig jeleznie kell, a költségmegosztott repüléshez használt repülőgép típusát. Ha a repülőgép típusa megváltozik, a pilótának tájékoztatnia kell az utast a változásról.
(6) A költségmegosztott repülést, a pilóta kizárólagos felelőssége végrehajtani, a nem kereskedelmi célú magán pilóták (PPL) által végrehajtott légi járatokra vonatkozó szabályozás alapján. A pilóta felelőssége, hogy a repülés biztosítva legyen, az utasokkal végrehajtott repülésre is.
(7) A pilótának tájékoztatnia kell az utasokat arról, hogy a fedélzeten nincs WC. 

A szerződés jóváhagyása után létrejövő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Dream Air Team iktatja, a szerződés teljesülését követően azt nem őrzi és a szerződés utóbb a Dream Air Team -nél már nem hozzáférhető a szerződő számára. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés leadása során adatbeviteli hiba keletkezett, akkor a szerződés a szerződés kifizetéséig a szerződő által az info@dreamair.hu címre küldött email útján módosítható és törölhető is. Felek megállapodnak, hogy a szerződés kifizetését követően, a Dream Air Team -el a fenti email elérhetőségeken előzetesen email útján egyeztetett időpontban a szerződő jogosult a repülési szolgáltatást igénybe venni. Felek megállapodnak, hogy a szerződő a repülés szerződését banki előre utalással, bankkártyával, Barion egyenleggel és banki készpénzbefizetéssel 8 napon belül esedékesen tudja teljesíteni, amelyről a Dream Air Team haladéktalanul szabályszerű számlát állít ki. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződő a díját, annak esedékességekor, de legkésőbb a repülés kezdetéig a fenti módok valamelyikén nem fizeti meg, akkor a Dream Air Team a teljesítést jogosult megtagadni, készpénzben a díj a helyszínen nem fizethető. A felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés kizárólag magyar nyelven jöhet létre a felek között.  A telefonos elérhetőségei: +36 30 172 07 72 (Időszak: 09.00-17.00 óráig).
Felek megállapodnak, hogy a szerződő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibáért semminemű felelősség nem terheli a Dream Air Team-t.
Felek megállapodnak, hogy a Dream Air Team a jelen ÁSZF alapján tájékoztatja a szerződőt, mint fogyasztót az általa szerződött program lényeges tulajdonságairól. A díj minden esetben feltüntetésre kerül a program adatai között, az összeg az általános forgalmi adót tartalmazza és magyar forintban értendő, ezen felül, de ezzel együttesen fizetendő a repülőtéri díj. Felek megállapodnak, hogy befizetést követően, amennyiben annak végrehajtására a szerződő hibájából vagy döntéséből fakadóan nem kerül sor, a Dream Air Team –t időpontonként, a teljes ár 50%-a költségtérítés illeti meg a repülés díján felül. Ezen költség indoka az, hogy a szerződéssel és a megegyezéssel a Dream Air Team pilótát állít az adott időpontra szólóan és a gépet a repülésre felkészíti, ennek ésszerű költsége a felek megállapodása alapján a fent megjelölt mérték. Ez a szabály alkalmazandó a szerződő, ill. a repülésre a szerződés alapján feljogosított személyek 5 percet meghaladó késése esetén is, amennyiben a késéssel összefüggésben a repülés aznap már nem végrehajtható. (napnyugta, időjárás változása, slot, stb.)
A repülésre vonatkozó különös rendelkezések:
Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF-et és a repülésre kijelölt pilótának vagy a Dream Air Team más képviselőjének utasításait a repülőtérre érkezéstől, annak elhagyásáig a szerződő és a szerződéssel repülésre feljogosított személyek kötelesek betartani. A repülés alatt a biztonsági öv használata kötelező, a mozgó repülőgépen helyet cserélni tilos, a repülőgép egyik egyik vezetőülésében esetlegesen tartózkodó szerződő vagy repülésre feljogosított személy a repülőgép kormányához, műszerfalához, vezérlő egységeihez nem nyúlhat hozzá, a repülőgép ajtaját nem nyithatja ki. A repülőgépben megtalálható a repülőgép adottságait, vészkijáratait tartalmazó útmutató. A szerződő és a repülésre a szerződés alapján feljogosított személy köteles a repülőgépre történő felszállás előtt a pilóta által tartott tájékoztatón részt venni és az ott elhangzó esetleges külön utasításokat betartani. A felek megállapodnak, hogy a repülés során cost-shared flight vagyis megosztott költségű repülés szabályai szerint repül a pilóta, ahol a közvetlen költségeket a légi járműben tartózkodó összes személy között megosztják. Szerződő tudomásul veszi, hogy a repülőgépre kiskorú, 18 év alatti személy csak szülője vagy törvényes képviselője engedélyével szállhat fel, szerződő e szabály betartásáért felelősséget vállal, mivel a Dream Air Team a repülésre jogosultak életkorát, a repülésre feljogosított személyekhez való viszonyát a felek jelen megállapodása alapján ellenőrizni nem jogosult. A repülőgépre súlyosan ittas vagy bódult állapotban felszállni nem szabad, az ittas vagy bódult személy a repülésből kizárható. A pilóta jogosult megtagadni az utasnak a repülőgépre történő felszállását, amennyiben kétsége esetén az utas nem igazolja megfelelő formában, hogy a fenti feltételeknek maradéktalanul megfelel. A Dream Air Team -t nem terheli semmilyen felelősség az ennek a szabálynak az elmulasztásából eredő következményekért.
                  

Időjárási és repülő sajátosságok: A repüléshez használt repülőgép csak az alábbi minimális előírások esetén szállhat fel a levegőbe, abban az esetben, ha ezt a repülés végrehajtására kijelölt pilóta az adott körülmények alapján is jóváhagyja. A repülőgép minimálisan 450 méteren lévő felhőalap, 5 km látástávolság és legfeljebb 10 m/s sebességű szél esetén szállhat fel a levegőbe, az utasok átlagsúlya (ruházatukkal együtt) 100 kg lehet, úgy, hogy egy személy sem lehet több 110 kg súlynál. A repülés végrehajtására kijelölt pilóta a jelen szabályokat köteles ellenőrizni és az eseti körülményeket (például széllökés, közeledő vihar stb.) mérlegelve dönteni a felszállásról. Felek megállapodnak, hogy 30 ºC fok feletti hőmérséklet vagy jegesedés veszély esetén a repülés halasztásra kerülhet olyan időpontra, amikor az végrehajtható (vis maior). A repülés végrehajtása tehát az időjárástól függően kezdhető meg, a nem megfelelő időjárási körülmények esetén a repülés elhalasztásra kerülhet (vis maior). A repülőgépbe legfeljebb 180 cm magas személy fér be kényelmesen. A géptípus változtatásának jogát a Dream Air Team fenntartja, géptípust a szerződő tehát nem tud választani.
Elállási jog: Felek megállapodnak, hogy a szerződő a repülési szolgáltatás szerződésétől számított 14 napon belül indokolási kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől, amely jogát írásban illetve email útján vagy postai úton a fejlécben megjelölt címekre megküldött egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. A szerződő elállási jogának gyakorlását határidőben úgy kell gyakorolni, hogy azt a szerződő a 14 napos határidő lejártát megelőzően elküldi a Dream Air Team valamely fenti elérhetőségére. A szerződőt terheli annak igazolása, hogy elállási jogát gyakorló nyilatkozatát határidőben megküldte, a Dream Air Team-nek. Felek megállapodnak, hogy a postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailben keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Dream Air Team a határidő számítása szempontjából. Felek megállapodnak, hogy a szerződő postai levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Felek megállapodnak abban, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja ezen elállási jogát abban az esetben, ha a repülési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés egészének teljesítését követően kívánna elállni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a szerződő a repülést a szerződéstől számított 14 napon belül kívánja kifejezetten igénybe venni (a szerződéskor erre való felhívás elfogadásával) és a repülés lezajlik, akkor ezen időponttól kezdődően elállási jogát a szerződő már nem gyakorolhatja. A szerződő, az őt megillető elállási jogot az alábbi mintanyilatkozattal gyakorolhatja:
„Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szolgáltatás tárgya (repülési program):
Szerződéskötés időpontja:
A fogyasztó (szerződő) neve:
A fogyasztó (szerződő) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Keltezés helye, ideje:„
Felek megállapodnak, hogy a szerződő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Dream Air Team visszatéríti, a szerződő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást kivéve, ha az alábbiakban részletezett ésszerű költség merült fel. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a repülőgép felszállását követően kívánja elállási jogát gyakorolni a szerződő (azaz például a gép repülésének azonnali megszakítását kezdeményezi stb.), akkor a repülés teljes díját (az esetlegesen az útvonal hosszának csökkenéséből adódóan fennmaradó üzemanyag mennyiségét kivéve) a szerződő viseli. Felek abban is megállapodnak, hogy amennyiben a repülésre a szerződő konkrét időpontot egyeztet a Dream Air Team -el a szerződéstől számított 14 napon belüli időpontra és az időpontra a Dream Air Team pilótát állít és repülőgépet felkészít, akkor a szerződő az elállási jog határidőben történő gyakorlása esetén a Dream Air Team-t fentiekben részletezett időpontonként, a teljes ár 50%-a költségtérítés illeti meg a repülés díján felül.
Felek megállapodnak, hogy a Dream Air Team -nél fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorolhat tilalmáról szóló magatartási kódex nem áll rendelkezésre. Felek megállapodnak, hogy a Dream Air Team -re nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételére lehetőség nincsen.
Fogyasztói panaszok rendezése:
A szerződő panaszaival a Dream Air Team képviselőjéhez fordulhat a jelen ÁSZF fejlécében megjelölt címen, illetve e-mail címen. A kapott panaszra a Dream Air Team 14 munkanapon belül válaszol.
Felek megállapodnak, hogy ha a szerződő és a Dream Air Team között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita, az előzetes tárgyalások során nem rendeződik, a szerződő az alábbi helyeken is tehet panaszt:
A szerződő panaszt tehet fogyasztói jogai sérelme esetén a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál.
A szerződő vita esetén eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Dream Air Team székhelye szerint illetékes kamara mellett működő békéltető testülethez.
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Elérhetőségek
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703 vagy (+36-1) 784-3076
E-mail cím pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Postafiók 81.
Végső esetben a szerződő igényét bírósági úton is érvényesítheti.
Biztonságos közlekedés a Budakeszi repülőtéren, kiskorúak a repülőtéren:
A szerződő és a repülésre feljogosított személyek a repülésre a megegyezett időpontot megelőzően legalább 5 perccel érkezzenek meg.
A repülőtéren kiskorú, különösen a 14 év alatti személyek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak az alábbi kijelölt helyeken. A repülőtérre a kijelölt parkolókon kívül autóval behajtani nem szabad, gyalogosan a szolgálati, a térképen „P”-vel jelölt várakozó hely melletti főbejáraton ajánlott bemenni. Szerződő a repülőtéren gépjárművel a „P”-vel jelölt vendégparkoló területen várakozhat. A Dream Air Team a repülőteret nem üzemelteti, a parkolóhely füves területre esik, a várakozás során esetlegesen bekövetkező károkért (karók, botok, kövek stb.) a Dream Air Team nem vállal felelősséget. A repülőtéren gyalogosan a kibetonozott részen, ill. a 6. számmal jelölt épület hosszanti baloldala előtti padokkal és kerékgumikkal határolt ösvényen szabad minden esetben a kellő körültekintéssel közlekedni (a repülőtéren tárolt repülőgépeket tehát nem szabad megközelíteni). Járó motorú vagy indítás előtt álló légijárművet 25 méteren belül tilos és életveszélyes megközelíteni. A kifutópályát övező fehér szegélykövek mögé gyalogosan bemenni vagy autóval behajtani tilos és életveszélyes. A Dream Air Team-hez érkezők várakozási pontja a 7. számmal jelzett épület előtt található. A repülőgépet megközelíteni a repülés végrehajtására kijelölt pilóta engedélyével szabad. A repülőtér elhagyására ugyanezen szabályok vonatkoznak. A repülés végén saját felelősségükre lehetőség van a repülőtéren maradni a szerződőnek és a repülésre feljogosított személyeknek a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek ilyenkor értelemszerűen irányadóak.

Gábor Andrea Krisztina elnök – Dream Air Team

Adatvédelmi szabályzat és megállapodás

1.Felek megállapodnak, hogy a Dream Air Team, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló a vele szerződéses kapcsolatba kerülő személyek és a Dream Air Team közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a szerződő és a repülést igénybe vevők azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A Dream Air Team a repülés szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a repülés igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a repülés igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat továbbá a 11. pontban foglalt adatokat.
2. Az 1. pontban meghatározott célokból kezelt adatokat a Dream Air Team a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a számlázást és teljesítést követően törli a rendszerből, kivéve a regisztrált és/vagy a hírlevélre feliratkozó szerződők adatait.
3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szabályzat alapján a természetes személyazonosító adatokat a Dream Air Team a repülésre vonatkozó szerződés maradéktalan teljesítéséig, ill. a szerződés megszűnéséig vagy felbontásáig kezeli, azt követően a rendszerből a 2. pontban kivételként megjelölt adatok kivételével törli.
4. Ha a szerződő hozzájárul, akkor a regisztrációja során megadott adatokat (név, felhasználónév, jelszó, számlázási cím/lakcím, email cím) a Dream Air Team a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezeli a szerződő regisztrációjának fennállása alatt. Jelen megállapodás alapján a szerződő az info@air-pannonia.hu email címre megküldött levelével a jelen célból kezelt adatai kezelését bármikor megtilthatja. A Dream Air Team -nél a fentiek alapján kezelt adatok nem kapcsolhatók össze szerződő más azonosító adataival és a szerződő további hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. A regisztráció során megadott adatokat a regisztráció törlése esetén a Dream Air Team maradéktalanul és haladéktalanul törli.
5. A fentiek alapján a Dream Air Team tájékoztatja a szerződőt, hogy az alábbi személyes adatait és a személyéhez kapcsolt egyéb adatot kezeli. : a szerződés tényét, annak idejét, helyét és a szolgáltatás igénybevételének helyét és idejét, a szerződés számát, a szerződő nevét, a szerződő számlázási és/vagy lakcímét, telefonszámát, email címét, a repülésre a szerződés alapján feljogosított személyek nevét, címét, telefonszámát a repülés időtartama alatt, ill. ha azt a szerződő előzetesen megadta, akkor ettől az időponttól a légijármű fedélzetének rendeltetésszerű elhagyásáig. Az adatkezelés módja és célja a 12. pontban részletezve.
6. Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai: Dream Air Team szervezettel létrejövő (székhelye: 8391 Sármellék, 047/16., hrsz.. szervezet nyilvántartási száma: Budapest Környéki Törvényszék 13-02-0007757, képviselője: Gábor Andrea Krisztina elnök, adószáma: 19233174-1-20, bankszámlaszáma: 11742111-25343557-00000000, kézbesítési email címe: info@dreamair.hu, repülési tevékenységének központi helye: Budakeszi – Farkashegyi Repülőtér, 2092 Budakeszi, Farkashegy 11., – a továbbiakban Dream Air Team) adatokat személyesen feldolgozza: Gábor Andrea Krisztina.
7. A Dream Air Team által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett –regisztrációnál és szerződésnél a weboldalon és a repülés megkezdésekor adott önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény. Az adatkezelés céljai a jelen szabályzat 1-4 pontjaiban találhatóak.
8. A jelen adatkezelési szabályzat alapján az adatokat, a Dream Air Team és szerződéses munkatársai, megbízottjai ismerhetik meg, ideértve különösen a repülés végrehajtására kijelölt pilótát. További szükség szerinti adatfeldolgozó a társaság könyvelését végző cég.
9. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszt, jogérvényesítést, módosítást a szerződő az alábbi elérhetőségeken bármikor tehet. Dream Air Team , 8391 Sármellék, 047/16., hrsz., email cím: info@dreamair.hu. A szerződő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) is fordulhat, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait. A módosítást a Dream Air Team haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül átvezeti.
10. Az adatkezelési szabályzat rögzíti, hogy csak valós személyes adatok megadása esetén alkalmazandó és a valótlan adatokat megadó szerződők, az ezáltal esetlegesen okozott károkért felelősek. A teljes, weboldalon található képek és audiovizuális tartalmak illusztrációk, a Dream Air Team ezzel kapcsolatban minden felelősséget kizár, e tekintetben nem adatkezelő.
11. A regisztráció során megadott email címek célja, a felek polgári jogi szerződése során a kapcsolattartás biztosítása, ezen felül a szerződő hozzájárulása esetén hírlevél küldhető a szerződőnek a Dream Air Team által. Ezen hírlevél az info@dreamair.hu címre megküldött email útján bármikor lemondható, a hírlevélre történő regisztrációról, a szerződőt a Dream Air Team, a szerződő e kérésére haladéktalanul törli.
12. Az adatkezelési szabályzat alapján a repülés időtartama alatt, a Dream Air Team jogosult kezelni a repülésre feljogosított személyek nevét, telefonos elérhetőségét, lakcímét. Az adatkezelés célja, hogy a Dream Air Team, az általa biztosított légijárművek fedélzetére felszállt személyek számáról és kilétéről naprakész legyen különleges repülési esemény esetén is. A repülés végeztével az adatkezelés megszűnik, a kitöltött iratot a Dream Air Team megsemmisíti. Az adatkezelés módja: légijárműre felszálló regisztrált elektronikus nyilvántartása.
13. Az ilyen módon kezelt fenti adatokat a Dream Air Team további harmadik személyeknek nem adja át, nem továbbítja és csak hatóság megkeresésére adja ki. (pl. Közlekedés Biztonsági Szervezet, rendőrség, stb.)

Gábor Andrea Krisztina elnök – Dream Air Team

Charter to promote the safety of non-commercial General Aviation flight with light aircraft: https://dreamair.hu/wp-content/uploads/2023/05/DREAMAIRTEAM_EASA-scaled.jpg